Utsikt, Helena Adolfsson

Utsikt


Olja på duk, 75x55 cm

2010

©Helena Adolfsson