November, Helena Adolfsson

November


Olja på duk, 32x25 cm

2017

©Helena Adolfsson