Morgondimma, Helena Adolfsson

Morgondimma


Olja på duk. 82x72 cm.

2017

©Helena Adolfsson