Monijaur, Helena Adolfsson

Monijaur


Olja på duk. 60x50 cm.

2016

©Helena Adolfsson