I skogen, Helena Adolfsson

I skogen


Olja på duk. 65x50 cm.

2018

©Helena Adolfsson