Bakom Nammatj, Helena Adolfsson

Bakom Nammatj


Olja på duk, 72x85 cm

2018

©Helena Adolfsson